Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAKRA – SZTUKA SAKRALNA z siedzibą w
Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Goleszowskiej 31/26.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi oraz uzyskaniu informacji proszę o kontakt na
adres e-mail: firma@sakra.com.pl podając jako temat wiadomości „DANE OSOBOWE”.
3. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje jedynie dane niezbędne przy realizacji
umowy/zamówień (np. imiona, nazwiska, nazwa podmiotu/firmy/spółki, adresy e-mail, numery telefonów osób
kontaktowych, NIP, REGON, KRS).
4. Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony
danych osobowych:
– w celu wystawienia Fv,
– dla celów wypełniania obowiązków podatkowych, w zakresie rachunkowości jak i sprawozdawczości
finansowej,
– w celu monitorowania spłaty należności i dochodzenia roszczeń,
– w celu realizacji przedmiotu zawartej pomiędzy nami umowy współpracy.
5. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą bądź z publicznie
dostępnych źródeł (CEIDG i KRS).
6. Pani/Pana dane będą przekazywane:
– bankom w zakresie realizacji płatności,
– podmiotom związanych z ciążącymi na nas obowiązkach prawnych (np. urzędy skarbowe),
– dane osobowe będą również udostępniane organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów
prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych a w razie wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych, do jej wycofania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia RODO z dnia 27.04.2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w spr. ochrony danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością
zawarcia umowy i realizacji zamówień.